เกี่ยวกับ Windows

ภาพรวมนี้อธิบายองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมประยุกต์ใช้ในการสร้าง และใช้ windows จัดการความสัมพันธ์ระหว่าง windows และขนาด การย้าย และ windows แสดง ภาพรวมประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

Index