โครงสร้างของคลาสหน้าต่าง

โครงสร้างต่อไปนี้จะใช้กับคลาสหน้าต่าง.

WNDCLASSEX

โครงสร้างที่ล้าสมัย

WNDCLASS

Index