GetWindowWord

ฟังก์ชันGetWindowWordจะล้าสมัย ค่า GWW_ ไม่ได้รับการสนับสนุน โปรแกรมประยุกต์ Win32 ควรใช้ฟังก์ชันGetWindowLong.

ดูเพิ่มเติม

หน้าต่างชั้นรวมหน้าต่างคลาสฟังก์ชัน