การเลื่อนดูข้อความที่ มีข้อความ WM_SIZE

เมื่อการประมวลผลข้อความWM_SIZEมันสะดวกเพื่อปรับเลื่อนช่วงและการเลื่อนตำแหน่งไปตามขนาดของพื้นที่ไคลเอนต์รวมทั้งหมายเลขของบรรทัดข้อความที่จะแสดง.

SetScrollInfo ฟังก์ชันตั้งค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดตำแหน่ง ขนาดของหน้า และเลื่อนตำแหน่งสำหรับแถบเลื่อน.