FINDTEXTEX

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อความการค้นหาในตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย โครงสร้างนี้จะใช้กับข้อความEM_FINDTEXTEX.

 typedef struct _findtextex {CHARRANGE ค่าธรรมเนียม      / / ช่วงการค้นหา
    LPSTR lpstrText     / / สิ้นสุด ด้วย null สายอักขระการค้นหา
    CHARRANGE chrgText  / / ช่วงในข้อความที่พบ
} FINDTEXTEX 

 

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h
Unicode:กำหนดเป็นโครงสร้างแบบ Unicode และ ANSI.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขโครงสร้าง

Index