ข้อความแจ้งเตือนแก้ไข Rich

ควบคุมแก้ไข Rich สนับสนุนส่วนใหญ่ของข้อความแจ้งเตือนที่ใช้กับตัวควบคุมการแก้ไข plus ข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้ ตัวควบคุมการแก้ไขที่รวยส่งข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้เท่านั้นหากจะมีการใช้งาน โดยใช้ข้อความEM_SETEVENTMASK.

EN_CORRECTTEXT
EN_DROPFILES
EN_IMECHANGE
EN_LINK
EN_MSGFILTER
EN_OLEOPFAILED
EN_PROTECTED
EN_REQUESTRESIZE
EN_SAVECLIPBOARD
EN_SELCHANGE
EN_STOPNOUNDO

Index