TEXTRANGE

TEXTRANGEโครงสร้างรับช่วงของข้อความจากตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย โครงสร้างนี้จะถูกกรอก โดยข้อความ EM_GETTEXTRANGE บัฟเฟอร์ที่ชี้ไป โดยสมาชิกlpstrTextต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะได้รับทั้งหมดอักขระและอักขระ null teminating.

pedef struct _textrange {CHARRANGE ค่าธรรมเนียม 
    LPSTR lpstrText 
} TEXTRANGE 

 

สมาชิก

ค่าธรรมเนียม
ช่วงของอักขระได้.
lpstrText
ชี้การบัฟเฟอร์การรับข้อความ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h
Unicode:กำหนดเป็นโครงสร้างแบบ Unicode และ ANSI.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich,โครงสร้างแก้ไข Rich, EM_GETTEXTRANGE

Index