EM_GETEVENTMASK

ความ EM_GETEVENTMASK ดึงรูปแบบการเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย รูปแบบของเหตุการณ์การระบุข้อความแจ้งเตือนที่ควบคุมการส่งไปยังหน้าต่างของแม่.

EM_GETEVENTMASK wParam = 0  / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0  / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่ารูปแบบการเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index