EM_GETWORDWRAPMODE

ได้รับการตัดคำปัจจุบันและตัวเลือกของ word แบ่งตัวควบคุมแก้ไขรวย ข้อความนี้จะมีเฉพาะในภาษาเอเชียรุ่นของระบบปฏิบัติการ.

EM_GETWORDWRAPMODE
wParam = (WPARAM) 0
lParam = (LPARAM) 0: 

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าการตัดคำปัจจุบันและ word ตัวเลือกแบ่ง.

หมายเหตุ

ไม่ต้องส่งข้อความนี้ โดยคำว่าโปรแกรมประยุกต์กำหนดขั้นตอนการแบ่ง.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index