EM_SETOLECALLBACK

EM_SETOLECALLBACK ข้อความให้เป็นตัวควบคุมการแก้ไขที่รวยวัตถุIRichEditOleCallbackที่ใช้ในตัวควบคุมเพื่อให้ได้ข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ OLE จากไคลเอ็นต์.

EM_SETOLECALLBACK wParam = 0 
lParam = (LPARAM) (IRichEditOleCallback ไกล *) lpObj 

 

พารามิเตอร์

lpObj
ชี้ไปยังวัตถุIRichEditOleCallback ควบคุมการเรียกฟังก์ชันAddRefสำหรับวัตถุก่อนที่จะกลับ.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จหรือศูนย์อื่น ๆ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index