CreateMenu

ฟังก์ชันCreateMenuสร้างเมนู เมนูว่างเปล่าที่เริ่มต้นด้วย แต่มันสามารถบรรจุรายการเมนู โดยใช้ฟังก์ชันInsertMenuItem, AppendMenuและInsertMenu.

HMENU CreateMenu(VOID) 

พารามิเตอร์

ฟังก์ชันนี้ได้ไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ส่งคืนค่าเป็นหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูที่สร้างขึ้นใหม่.

ถ้าฟังก์ชันล้มเหลว ส่งคืนค่าเป็น NULL การขอเพิ่มเติมข้อมูลข้อผิดพลาด โทร GetLastError.

หมายเหตุ

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเมนูที่ถูกกำหนดให้กับหน้าต่างจะพูโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูไม่ได้ถูกกำหนดให้กับหน้าต่าง โปรแกรมประยุกต์ต้องเพิ่มทรัพยากรระบบที่เกี่ยวข้องกับเมนูก่อนปิด โปรแกรมประยุกต์การทำให้เมนูทรัพยากร โดยการเรียกฟังก์ชันDestroyMenu.

Windows 95:ระบบสามารถรองรับได้สูงสุด 16,364 เมนูจับ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน AppendMenu, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index