รายการเมนู

หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงระบบการทำอะไรเมื่อผู้ใช้เลือกรายการเมนู และวิธีการที่โปรแกรมประยุกต์สามารถควบคุมลักษณะที่ปรากฏและหน้าที่การใช้งานของสินค้า.

Index