SetMenuItemInfo

ฟังก์ชันSetMenuItemInfoการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมนู.

 (BOOL SetMenuItemInfo HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  BOOL  fByPosition,  LPMENUITEMINFO  lpmii  );
 

พารามิเตอร์

hMenu
จัดการไปยังเมนูที่ประกอบด้วยรายการเมนู.
uItem
ตัวระบุหรือตำแหน่งของรายการเมนูเปลี่ยนแปลง ความหมายของพารามิเตอร์นี้ขึ้นอยู่กับค่าของfByPosition.
fByPosition
ค่าที่ระบุความหมายของuItem ถ้าพารามิเตอร์นี้เป็น FALSE, uItemเป็นตัวระบุรายการเมนู มิฉะนั้น จะเป็นตำแหน่งรายการเมนู.
lpmii
ชี้เพื่อเป็นโครงสร้างของMENUITEMINFOที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมนู และแอททริบิวต์รายการเมนูการเปลี่ยนแปลงที่ระบุ.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ค่าส่งกลับจะไม่ใช่ศูนย์.

ถ้าฟังก์ชันล้มเหลว ส่งคืนค่าเป็นศูนย์ เมื่อต้องการขอเพิ่มเติมข้อมูลข้อผิดพลาด ใช้ GetLastErrorฟังก์ชัน.

หมายเหตุ

ในใบสั่งสำหรับ accelerators แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับบิตแมปหรือรายการเมนูวาดเจ้า เจ้าของเมนูต้องประมวลผลข้อความ WM_MENUCHAR ดูOwner-Drawn เมนูและข้อความ WM_MENUCHARสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

Windows CE: เฉพาะค่าสถานะต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับสมาชิกfMaskของโครงสร้างMENUITEMINFOชี้ไปตามพารามิเตอร์pmii

MIIM_DATA

MIIM_ID

MIIM_TYPE

ถ้ามีระบุ MIIM_TYPE นั้นสมาชิกfTypeของMENUITEMINFOต้องเป็นชนิดปัจจุบันของสินค้า เยอะ ชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib
Unicode:นำมาใช้เป็น Unicode และ ANSI รุ่นบน Windows NT.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน GetMenuItemInfo, MENUITEMINFO

Index