วาดเจ้าของเมนูและข้อความ WM_MEASUREITEM

ก่อนที่ระบบจะแสดงรายการเมนูวาดเจ้าครั้งแรก มันส่งข้อความWM_MEASUREITEMลงในกระบวนงานของหน้าต่างของหน้าต่างที่เป็นเจ้าของรายการเมนู ข้อความนี้ประกอบด้วยตัวชี้การโครงสร้างแบบMEASUREITEMSTRUCTที่ระบุสินค้า และประกอบด้วยข้อมูลสินค้าที่โปรแกรมประยุกต์อาจกำหนดให้ ขั้นตอนในหน้าต่างต้องกรอกข้อมูลสมาชิกitemWidthและitemHeightของโครงสร้างก่อนกลับมาจากการประมวลผลข้อความ ระบบจะใช้ข้อมูลในสมาชิกเหล่านี้เมื่อสร้างสี่เหลี่ยม bounding ซึ่งโปรแกรมประยุกต์วาดรายการเมนู มันยังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบเมื่อผู้ใช้เลือกสินค้า.

Index