ฟังก์ชันการป้อนข้อมูลของเมาส์

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับการป้อนข้อมูลของเมาส์.

DragDetect
GetCapture
GetDoubleClickTime
GetMouseMovePoints
mouse_event
ReleaseCapture
SetCapture
SetDoubleClickTime
SwapMouseButton
TrackMouseEvent

Index