ข้อความและข้อความของคิวข้อความ

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับข้อความและคิวข้อความ.

WM_APP
WM_USER

Index