การอ้างอิงของคิวข้อความและข้อความ

องค์ประกอบต่อไปนี้จะใช้กับข้อความและคิวข้อความ.

Index