หลายข้อความเอกสาร Interface

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับ MDI.

WM_MDIACTIVATE
WM_MDICASCADE
WM_MDICREATE
WM_MDIDESTROY
WM_MDIGETACTIVE
WM_MDIICONARRANGE
WM_MDIMAXIMIZE
WM_MDINEXT
WM_MDIREFRESHMENU
WM_MDIRESTORE
WM_MDISETMENU
WM_MDITILE

Index