ฟังก์ชันอินเทอร์เฟซสำหรับเอกสารหลาย

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับ MDI.

CreateMDIWindow
DefFrameProc
DefMDIChildProc
TranslateMDISysAccel

Index