LB_GETCARETINDEX

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ LB_GETCARETINDEX ให้ระบุดัชนีของรายการที่มีกรอบโฟกัสในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย สินค้าอาจ หรือไม่อาจมีเลือก.

LB_GETCARETINDEX wParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับเป็นดัชนี zero-based ของกล่องรายการที่มีกรอบการโฟกัส ถ้ากล่องรายการ กล่องรายการแบบเลือกเดี่ยว ค่าส่งกลับเป็นดัชนีของรายการที่เลือก zero-based ถ้ามี.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องรายการข้อความกล่องรายการ LB_SETCARETINDEX

Index