LB_GETSEL

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ LB_GETSEL เพื่อเรียกคืนสถานะเลือกของสินค้า.

LB_GETSEL wParam =ดัชนี (WPARAM)    / / รายการดัชนี lParam = 0                 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ดัชนี
ค่าของwParam ระบุดัชนี zero-based ของสินค้า.

Windows 95 และ Windows 98: พารามิเตอร์wParamมีจำกัดค่า 16 บิต ซึ่งหมายความว่า กล่องรายการไม่สามารถประกอบด้วยเกิน 32767 รายการ แม้ว่าจำนวนของสินค้าที่จะถูกจำกัด รวมขนาดเป็นไบต์ของรายการในกล่องรายการจะถูกจำกัด โดยหน่วยความจำที่มีอยู่เท่านั้น.

ส่งกลับค่า

ถ้ามีเลือกรายการ ค่าส่งกลับมีค่ามากกว่าศูนย์ มิฉะนั้น จะเป็นศูนย์ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ค่าส่งกลับเป็น LB_ERR.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องรายการข้อความกล่องรายการ LB_SETSEL

Index