โครงสร้างกล่องรายการ

โครงสร้างต่อไปนี้จะใช้กับกล่องรายการ.

DELETEITEMSTRUCT

Index