LB_GETANCHORINDEX

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ LB_GETANCHORINDEX เรียกดัชนีของรายการยึด — นั่นคือ สินค้าที่เลือกหลายเริ่มทำงาน การเลือกหลายรายการทั้งหมดจากรายการยึดตัวชี้เมื่อสินค้าที่ขยาย.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับเป็นดัชนีของรายการยึด.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องรายการข้อความกล่องรายการ LB_SETANCHORINDEX

Index