GetActiveWindow

ฟังก์ชันGetActiveWindowดึงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงหน้าต่างเพื่อเชื่อมโยงกับคิวข้อความของเธรดเรียกหน้าต่างที่ใช้งาน.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

พารามิเตอร์

ฟังก์ชันนี้ได้ไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับหมายเลขอ้างอิงการเชื่อมโยงกับคิวข้อความของเธรดเรียกหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ มิฉะนั้น ส่งคืนค่าเป็น NULL.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ป้อนฟังก์ชัน SetActiveWindow

Index