การอ้างอิงการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

องค์ประกอบต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์.