ป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

ภาพรวมนี้อธิบายถึงวิธีสร้างแป้นพิมพ์เข้าระบบและวิธีการที่โปรแกรมประยุกต์ได้รับ และประมวลผลข้อมูลเข้า.

Index