ข้อความการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

ข้อความต่อไปนี้จะนำมาใช้ในการรับ และดำเนินการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์.

WM_ACTIVATE
WM_CHAR
WM_DEADCHAR
WM_GETHOTKEY
WM_HOTKEY
WM_KEYDOWN
WM_KEYUP
WM_KILLFOCUS
WM_SETFOCUS
WM_SETHOTKEY
WM_SYSCHAR
WM_SYSDEADCHAR
WM_SYSKEYDOWN
WM_SYSKEYUP

Index