แป้นพิมพ์ Accelerators

การเร่งความเร็วแป้นพิมพ์(หรือ เร่งความเร็วเพียง ) คือ การกดแป้นพิมพ์หรือการผสมของการกดแป้นที่สร้างข้อความWM_COMMANDหรือWM_SYSCOMMANDสำหรับโปรแกรมประยุกต์.

Index