เท่าตาราง Accelerator

ก่อนปิดแอปพลิเคชัน จะต้องทำลายตารางเร่งสร้างเวลาเรียกใช้งาน คุณสามารถทำลายตารางการเร่งความเร็ว และออกจากหน่วยความจำ โดยผ่านหมายเลขอ้างอิงของตารางไปยังฟังก์ชันDestroyAcceleratorTable.

Index