โครงสร้างของแป้นพิมพ์ลัด

โครงสร้างต่อไปนี้จะใช้กับ accelerators.

เร่งด้วย

Index