EM_GETLIMITTEXT

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ EM_GETLIMITTEXT ในการเรียกปัจจุบันข้อจำกัด ในตัวอักษร ตัวควบคุมการแก้ไข.

EM_GETLIMITTEXT wParam = 0  / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0  / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของตัวควบคุมแก้ไขแก้ไขข้อความการควบคุม EM_SETLIMITTEXT

Index