เรียกจุดและอักขระ

แอปพลิเคชันสามารถระบุอักขระที่อยู่ใกล้กับจุดที่ระบุในตัวควบคุมการแก้ไข โดยการส่งข้อความEM_CHARFROMPOS ข้อความส่งกลับค่าดัชนีอักขระและเส้นดัชนีของอักขระจุดที่ใกล้ที่สุด ในทำนองเดียวกัน แอปพลิเคชันสามารถกำหนดพิกัดที่ไคลเอ็นต์ของอักขระระบุไว้ในตัวควบคุมการแก้ไข ด้วยการส่งข้อความEM_POSFROMCHAR โปรแกรมประยุกต์ที่ระบุดัชนีของอักขระและส่งกลับข้อความ x และ y ประสานกับของมุมบนซ้ายของตัวอักขระ.

Index