EM_GETFIRSTVISIBLELINE

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ EM_GETFIRSTVISIBLELINE เพื่อกำหนดบรรทัดบนสุดที่เห็นในตัวควบคุมการแก้ไข.

EM_GETFIRSTVISIBLELINE wParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0 / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับเป็นดัชนี zero-based บรรทัดบนสุดที่เห็นได้ในหลายรายการในตัวควบคุมแก้ไข สำหรับตัวควบคุมการแก้ไขบรรทัดเดียว ค่าส่งกลับคือ ดัชนี zero-based ของอักขระแรกที่มองเห็นได้.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของตัวควบคุมแก้ไขแก้ไขข้อความในตัวควบคุม

Index