โดยใช้จำนวนเต็ม

API Win32 แสดงสองจำนวนเต็มแปลงฟังก์ชันสำหรับแก้ไขตัวควบคุมในการออกแบบมาให้ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ฟังก์ชันSetDlgItemIntสร้างทับสายอักขระที่เป็นจำนวนเต็มที่ระบุ (การเซ็นชื่อ หรือไม่ถูก) และส่งสตริการควบคุมการแก้ไข SetDlgItemIntส่งกลับค่าไม่ ฟังก์ชันGetDlgItemIntสร้างเป็นเลขจำนวนเต็ม (การเซ็นชื่อ หรือไม่ถูก) จากการแสดงของสายอักขระในตัวควบคุมการแก้ไข GetDlgItemIntส่งกลับค่าจำนวนเต็ม (หรือค่าความผิดพลาด).

Index