ข้อความการดำเนินการ

ระบบประมวลผลการดำเนินงานของผู้ใช้ข้อความทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และแจ้งให้โปรแกรมประยุกต์เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หัวข้อต่อไปนี้หารือเกี่ยวกับการผู้ใช้ข้อความการดำเนินการและการตอบสนองของโปรแกรมประยุกต์.

Index