ข้อความของกล่องโต้ตอบ

มีใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการกล่องโต้ตอบและการควบคุมภายในกล่องโต้ตอบ.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index