ข้อความการควบคุม

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับตัวควบคุม.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index