โครงสร้างกล่องโต้ตอบทั่วไป

โครงต่อไปนี้จะใช้กับกล่องโต้ตอบทั่วไป.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES
FINDREPLACE
OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE