CB_GETDROPPEDWIDTH

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความ CB_GETDROPPEDWIDTH ในการเรียกต่ำสุดยอมกว้าง พิกเซล ของกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมกับลักษณะ CBS_DROPDOWN หรือ CBS_DROPDOWNLIST.

CB_GETDROPPEDWIDTH wParam = 0     / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0     / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 
 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

หากความสำเร็จ ค่าส่งกลับมีความกว้าง พิกเซล.

ถ้าความล้มเหลว ส่งคืนค่าเป็น CB_ERR.

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น ความกว้างยอมขั้นต่ำของกล่องรายการแบบหล่นลงเป็น 0 ความกว้างของกล่องรายการมีความกว้างยอมน้อยที่สุดหรือความกว้างของกล่องคำสั่งผสม ใดก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องคำสั่งผสมข้อความของกล่องคำสั่งผสม CB_SETDROPPEDWIDTH

Index