การสร้างกล่องโต้ตอบวาดเจ้า

ต้นแบบกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะหน้าต่าง ปุ่ม และตัวบ่งชี้ตัวควบคุมสำหรับกล่องคำสั่งผสม กล่องคำสั่งผสมในตัวอย่างนี้ใช้ลักษณะ CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL และ WS_TABSTOP.

นอกจากนี้กล่องโต้ตอบยังประกอบด้วยกล่องรายการ (IDLIST) และปุ่มสองปุ่ม: OK (IDOK) และยกเลิก(IDCANCEL) ค่าคง IDOK และ IDCANCEL ถูกกำหนด โดยแฟ้มหัว SDK IDLIST คงที่ที่ถูกกำหนดในไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรมประยุกต์ เป็นตัวควบคุมระบุ IDCOMBO.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ ดูกล่องโต้ตอบ.