โครงสร้างกล่องคำสั่งผสม

โครงต่อไปนี้จะใช้กับกล่องคำสั่งผสม.

COMPAREITEMSTRUCT
DRAWITEMSTRUCT
MEASUREITEMSTRUCT

Index