การสร้างกล่องโต้ตอบวิ

ต้นแบบกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะหน้าต่างและระบุตัวควบคุมสำหรับกล่องคำสั่งผสม ในตัวอย่างนี้ กล่องคำสั่งผสมใช้ลักษณะ CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL และ WS_TABSTOP.

นอกจากนี้กล่องโต้ตอบยังประกอบด้วยปุ่มสามปุ่ม:เปลี่ยนแปลง(IDOK),ละเว้น(IDSKIP), และการยกเลิก(IDCANCEL) ค่าคง IDOK และ IDCANCEL ถูกกำหนด โดยแฟ้มหัว SDK ค่าคง IDSKIP กำหนดไว้ในไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรมประยุกต์ เป็นตัวระบุตัวควบคุมสำหรับกล่องคำสั่งผสม IDCOMBO.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ ดูกล่องโต้ตอบ.

Index