BN_CLICKED

ส่งข้อความแจ้งเตือน BN_CLICKED เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม หน้าต่างหลักของปุ่มได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ผ่านทางข้อความ WM_COMMAND.

BN_CLICKED idButton = (int) LOWORD(wParam)    / / รหัสของปุ่ม hwndButton = lParam (HWND)         / / จัดการปุ่ม 
 

หมายเหตุ

ปิดใช้งานปุ่มส่งข้อความแจ้งเตือน BN_CLICKED ไปยังหน้าต่างหลักของ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของปุ่มข้อความปุ่ม WM_COMMAND

Index