ตรวจสอบสถานะของพารามิเตอร์การช่วยการเข้าถึง

ส่วนรหัสต่อไปนี้ใช้ GetSystemMetricsฟังก์ชันการตรวจสอบพารามิเตอร์ ShowSounds ถ้าGetSystemMetricsส่งกลับค่า TRUE แอพลิเคชันควรนำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งหมดในแบบฟอร์มที่มองเห็น.

BOOL fShowSounds 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 
 

Index