Pridanie okno Vlastnosti

V nasledujúcom príklade načíta ikonu a potom kurzor a slúžia na vyhradenie pamäte na nahradenie medzipamäte. Príklad potom používa funkciu SetProp priradenie výsledné ikonu, kurzor a pamäte rukoväte ako okno vlastnosti pre okno označené definovanom aplikáciou hwndSubclass premennej. Vlastnosti sú identifikované reťazce, PROP_ICON, PROP_CURSOR a PROP_BUFFER.

# define medzipamäte 4096 HINSTANCE hinst;       / / zvládnuť aktuálnu inštanciu HWND hwndSubclass;     / / zvládnuť subclassed okno popisovač hIcon hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
char * lpMem; 
[TchPath] TCHAR = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Zaťaženie zdrojov. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Prideliť a vyplňte vyrovnávacej pamäte. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, MEDZIPAMÄŤ); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Nastavenie okna vlastností pre hwndSubclass. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 
 

Index