Zoznamu okna Vlastnosti pre dané okno

V nasledujúcom príklade funkcia EnumPropsEx zobrazí reťazec identifikátory okno vlastnosti pre okno označené definovanom aplikáciou hwndSubclass premennej. Táto funkcia závisí od definovanom aplikáciou callback funkcie WinPropProc pre zobrazenie struny v oblasti okna klienta.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc je definovanom aplikáciou callback funkcia / /, zobrazí okno Vlastnosti. 
 
BOOL volania WinPropProc (HWND hwndSubclass, / / zvládnuť okno s vlastnosť LPCSTR lpszString, / / vlastníctva reťazec alebo atom popisovač hData) / / údaje spracovať {statické int nProp = 1;  / / majetku proti TCHAR tchBuffer [medzipamäte]; / / rozšírená reťazec medzipamäte int nSize;        / / size reťazca v pufri HDC hdc;         / / zariadenie kontexte zvládnuť hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Zobraziť okno vlastnosti reťazca v oblasti klienta. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: %s" nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10 nProp * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  Vráti hodnotu pravda; 
} 
 

Index