EnumThreadWindows

Funkcia EnumThreadWindows enumeruje všetky okná nonchild priradený vláknu premytím rukoväť na každú jamku zasa uplatňovaní definované spätné volanie funkcie. EnumThreadWindows pokračuje, kým vymenované v poslednom okne alebo callback funkciou vráti hodnotu FALSE. Enumerácia podriadené okná najmä okno použiť funkciu EnumChildWindows.

BOOL EnumThreadWindows ( DWORD  dwThreadId; / / thread identifikátorWNDENUMPROClpfn; / / ukazovateľ callback funkciouLPARAMlParam / / uplatňovania definovaná hodnota);
 

Parametre

dwThreadId
Určuje postupnosť ktorých okná sú na enumeráciu.
lpfn
Ukazovateľ na funkciu aplikácie definované spätné volanie. Ďalšie informácie nájdete v téme EnumThreadWndProc.
lParam
Určuje hodnotu definovanom aplikáciou sa premietol callback funkciou.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, EnumChildWindows, EnumThreadWndProc, EnumWindows

Index