MINMAXINFO

MINMAXINFO štruktúra obsahuje informácie o veľkosť maximalizovaného okna a pozície a veľkosti minimálneho a maximálneho sledovania.

tYPEDEF struct tagMINMAXINFO {/ / ptReserved bode mmi; 
    BOD ptMaxSize; 
    BOD ptMaxPosition; 
    BOD ptMinTrackSize; 
    BOD ptMaxTrackSize; 
} MINMAXINFO 
 

Členovia

ptReserved
Vyhradené; Nepou ívajte.
ptMaxSize
Určuje maximalizované šírku (bod.x) a maximalizované výšky okna (bod.y).
ptMaxPosition
Určuje pozíciu v ľavej časti maximalizovanom okne (bod.x) a polohu hornej maximalizovanom okne (bod.y).
ptMinTrackSize
Určuje minimálny sledovania šírku (bod.x) a minimálna výška (bod.y) v okne Sledovanie.
ptMaxTrackSize
Určuje maximálne sledovania šírku (bod.x) a maximálna výška (bod.y) v okne Sledovanie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno štruktúry, POINT, WM_GETMINMAXINFO

Index