Pomocou okna tried

Každý proces sa musia zaregistrovať svoje vlastné okno triedy. Chcete zaregistrovať žiadosť miestnych triedy, použite funkciu RegisterClassEx . Musí definovať postup okno, vyplniť členov WNDCLASSEX štruktúra a potom odošlite ukazovateľ štruktúry s funkciou RegisterClassEx.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako sa zaregistrovať triedu miestnych okna a použiť ju na vytvorenie hlavného okna.

 #include <windows.h> 
 
// Global variable 
 
HINSTANCE hinst; 
 
// Function prototypes. 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int); 
InitApplication(HINSTANCE); 
InitInstance(HINSTANCE, int); 
LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 
 
// Application entry point. 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
  LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg; 
 
  if (!InitApplication(hinstance)) 
    return FALSE; 
 
  if (!InitInstance(hinstance, nCmdShow)) 
    return FALSE; 
 
  while (GetMessage(&msg, (HWND) NULL, 0, 0)) 
  { 
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
  return msg.wParam; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine); 
} 
 
BOOL InitApplication(HINSTANCE hinstance) 
{ 
  WNDCLASSEX wcx; 
 
  // Fill in the window class structure with parameters 
  // that describe the main window. 
 
  wcx.cbSize = sizeof(wcx);     // size of structure 
  wcx.style = CS_HREDRAW | 
    CS_VREDRAW;          // redraw if size changes 
  wcx.lpfnWndProc = MainWndProc;   // points to window procedure 
  wcx.cbClsExtra = 0;        // no extra class memory 
  wcx.cbWndExtra = 0;        // no extra window memory 
  wcx.hInstance = hinstance;     // handle of instance 
  wcx.hIcon = LoadIcon(NULL, 
    IDI_APPLICATION);       // predefined app. icon 
  wcx.hCursor = LoadCursor(NULL, 
    IDC_ARROW);          // predefined arrow 
  wcx.hbrBackground = GetStockObject( 
    WHITE_BRUSH);         // white background brush 
  wcx.lpszMenuName = "MainMenu";  // name of menu resource 
  wcx.lpszClassName = "MainWClass"; // name of window class 
  wcx.hIconSm = LoadImage(hinstance, // small class icon 
    MAKEINTRESOURCE(5), 
    GetSystemMetrics(SM_CXSMICON), 
    GetSystemMetrics(SM_CYSMICON), 
    LR_DEFAULTCOLOR); 
 
  // Register the window class. 
 
  return RegisterClassEx(&wcx); 
} 
 
BOOL InitInstance(HINSTANCE hinstance, int nCmdShow) 
{ 
  HWND hwnd; 
 
  // Save the application-instance handle. 
 
  hinst = hinstance; 
 
  // Create the main window. 
 
  hwnd = CreateWindow( 
    "MainWClass",    // name of window class 
    "Sample",      // title-bar string 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, // top-level window 
    CW_USEDEFAULT,    // default horizontal position 
    CW_USEDEFAULT,    // default vertical position 
    CW_USEDEFAULT,    // default width 
    CW_USEDEFAULT,    // default height 
    (HWND) NULL,     // no owner window 
    (HMENU) NULL,    // use class menu 
    hinstance,      // handle of application instance 
    (LPVOID) NULL);   // no window-creation data 
 
  if (!hwnd) 
    return FALSE; 
 
  // Show the window and send a WM_PAINT message to the window 
  // procedure. 
 
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwnd); 
  return TRUE; 
 
} 
 

Registrácie žiadosti globálne triedy je podobný registrácie žiadosti miestnych triedy, okrem toho, že štýl člen WNDCLASSEX štruktúra musí určiť CS_GLOBALCLASS štýl.

Index