IRichEditOle::ConvertObject

Na nový typ leteckých prevedie objektu. Táto výzva načítať objekt, ale nie je v platnosti aktualizácie; volajúci musí urobiť.

(HRESULT ConvertObject DLHÉ  iob; REFCLSID  rclsidNew; LPCSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parametre

iob
Index objekt chcete konvertovať. Ak tento parameter nie je REO_IOB_SELECTION, vybratého objektu sa má konvertovať.
rclsidNew
Identifikátor triedy z triedy, ku ktorému sa má konvertovať objekt.
szUserTypeNew
Užívateľ viditeľný zadajte názov triedy, ku ktorému sa má konvertovať objekt.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_INVALIDARG, ak index je neplatný alebo SCODE sa vrátil z OLE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index